Παίξε-Γέλασε

Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού και Εφήβου
Αρχιτεκτονική μελέτη: ENTOPOS Architects, έτος 2020